Våra allmänna villkor

1. Bakgrund

1.1 Bonnier Business Media Sweden AB (org nr 556468-8892) med de majoritetsägda bolagen Bonnier Business Suistainability AB, Nobicon AB, Patientpoolen AB, Bonnier Business Media Sales AB, Medibas AB, Byggindustrin AB, Netdoktor AB, Bonnier Pharma Insights AB, Fastighetsnytt Förlag AB, Dagens Media Sverige AB, som härefter benämns BBM levererar affärsnyheter och information, rapporter och böcker på flera sätt; dels via pappersbaserade och digitala medier, portaler, applikationer, tryckta publikationer samt seminarieverksamhet i olika former.

1.2 Dessa allmänna villkor äger tillämpning på beställningar och avtal som Kunden ingår med BBM för tillgång till BBM:s tjänster. BBM:s samtliga prenumerationer är tillsvidareprenumerationer som förnyas årsvis. Uppsägning av avtal eller prenumeration skall vara oss tillhanda senast 30 dagar innan nästa avtalsperiod om inget annat skriftligt avtalats. Kostnadsfri provprenumeration är inte en bunden tillsvidareprenumeration om inte annat avtalats.

1.3 Kunden har uttryckt intresse av Tjänsten och får genom detta avtal tillgång till Tjänsten.

1.4 BBM kan ändra och omstrukturera Innehållet i tjänsterna. Inget ansvar kan göras gällande mot BBM för sådana åtgärder. I de fall Kunden i annan än ringa omfattning påverkas av sådana ändringar skall BBM informera Kunden därom så snart det kan ske.

1.5 Mot denna bakgrund har parterna kommit överens om följande villkor för tillhandahållande och användning av beställda tjänster.

2 Definitioner

2.1 I detta avtal skall nedanstående termer ha följande betydelse. ”Abonnemangstjänster” betyder tjänster som Kunden löpande prenumererar på ”Avgiftsfri information” betyder information på portalen som en användare kan använda utan att särskild avgift utgår ”Avtalet” betyder dessa allmänna villkor inklusive Beställning och eventuella bilagor ”Beställning” betyder det formulär som Kunden fyller i när avtal ska ingås med BBM ”Engångsbeställning” avser köp av bok, deltagande i forum eller seminarium eller liknande ”Innehållet” betyder det innehåll som från tid till annan tillhandahålls genom beställda tjänster ”Intranätsabonnemang” betyder direktleverans till kundens interna nätverk av Innehållet ”Tjänsten” betyder tillhandahållandet av Innehållet i Tjänsten. ”Licens” innebär rätt för en (1) användare hos Kunden att få tillgång till Tjänsten, gäller digitala Abonnemangstjänster

3 Upplåtelse

3.1 BBM upplåter och Kunden erhåller härigenom en icke-exklusiv rätt att få tillgång till Tjänsten.

3.2 Innehållet är skyddat av upphovsrätt som ägs av BBM eller annan rättighetshavare. Kundens rätt att förfoga över Innehållet är begränsat till rätt att i sin näringsverksamhet och för eget internt bruk nyttja Innehållet enligt nedan. Innehållet får användas av en (1) användare/licenstagare, avser digitala Abonnemangstjänster.

3.3 Kundens rätt att förfoga över Innehållet är begränsat till vad som angivits i punkten 3.2. Kunden har inte rätt att vidaredistribuera eller på annat sätt förfoga över Innehållet t ex genom att göra elektroniska kopior, överföra Innehållet via brev, e-post, digital överföring, fax eller annat kommunikationsmedel eller visa Innehållet för annan såvida inte annat överenskommits. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till Innehållet tillkommer och förblir till fullo BBM:s egendom.

3.4 Kunden har inte rätt, utan överenskommelse med BBM, att lägga Innehållet på publik hemsida. Om Kunden önskar lägga Innehållet på Kundens interna intranät skall särskild överenskommelse, Intranätsabonnemang, träffas med BBM.

3.5 Om Kunden önskar länka till Innehåll som finns hos BBM skall särskild överenskommelse träffas med BBM.

4 Ansvarsbegränsning

4.1 BBM TILLHANDAHÅLLER INNEHÅLLET I BEFINTLIGT SKICK OCH ANSVARAR INTE FÖR EVENTUELLA FEL ELLER BRISTER I INNEHÅLLET.

4.2 Kunden skall ha fullständigt och exklusivt ansvar för alla sina aktiviteter rörande Innehållet och BBM ansvarar inte på något sätt för skador eller kostnader som uppkommer i samband med Kundens förfogande över Innehållet.

4.3 BÅDA PARTERS ANSVAR FÖR SKADA ENLIGT AVTALET, ÄR BEGRÄNSAT TILL DIREKTA FÖRLUSTER OCH EVENTUELLT SKADESTÅNDSANSVAR OMFATTAR INTE ERSÄTTNING FÖR UTEBLIVEN VINST ELLER ANDRA INDIREKTA SKADOR ELLER FÖRLUSTER. LEVERANTÖRENS SKADESTÅNDSANSVAR ÄR ALLTID BEGRÄNSAT TILL DEN AVGIFT SOM SKALL UTGÅ FÖR DEN AKTUELLA TJÄNSTEN UNDER DEN AKTUELLA AVTALSPERIODEN. DESSA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR GÄLLER INTE DÅ PART ORSAKAT SKADAN GENOM UPPSÅTLIGT ELLER GROVT VÅRDSLÖST HANDLANDE ELLER DÅ KUNDEN GJORT INTRÅNG I UPPHOVSRÄTTEN TILL INNEHÅLLET.

5 Lösenord mm.

5.1 Kunden är ansvarig för att BBM:s tjänster inte brukas i strid med Avtalet och att all användning av lösenord och användaridentitet sker enligt Avtalet. Lösenord och användaridentitet får inte heller lämnas vidare till annan.

6 Leverans

6.1 Leverans av beställda tjänster enligt avtalet kan ske på följande sätt;

1) digitala leveranser och applikationer (via t ex e-post eller webbplatser), via smartphones eller läsplattor, leveranser direkt till kunders intranät eller motsvarande,

2) och andra leveranser såsom tryckta tidningar, böcker, rapporter och även seminiarieverksamhet eller motsvarande.

7 Avgifter och betalningsvillkor

7.1 Avgift utgår enligt vid var tid gällande prislista eller i enlighet med parternas särskilda överenskommelse.

7.2 Avgiften betalas i förskott, såvida inte parterna har överenskommit om annat skriftligen. Avgifterna är angivna exklusive mervärdesskatt eller andra därmed jämförliga tillägg och avgifter. Fakturan skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum, därefter utgår dröjsmålsränta med av Riksbanken vid varje tidpunkt fastställd referensränta plus 8 procentenheter till dess full betalning erlagts.

7.3 Avtal förnyas med 12 månaders abonnemangsperiod, om inte annat har överenskommits mellan parterna. Om inte särskild överenskommelse gäller mellan parterna så kommer vid var tid gällande prislista att gälla vid förnyelse av Avtalet.

8 Särskilda villkor för Engångsbeställning

8.1 Anmälan av kunden för deltagande på ett seminarium eller vid ett forum är bindande, Deltagandet kan dock överlåtas till annan person hos kunden om detta anmäls till BBM innan seminariet äger rum. Avgiften ska betalas i förskott inom 30 dagar från fakturadatum.

9 Avtalstid och upphörande

9.1 Avtalet träder ikraft vid avtalets ingående eller enligt annan överenskommelse enligt Beställningen och löper enligt aktuell avtalsperiod enligt Beställningen.

Av Avtalet framgår gällande avtalsperiod och datum för Avtalets ikraftträdande. Uppsägning ska ske skriftligen.

9.2 Dessa Allmänna villkor gäller även om Kunden under avtalstiden köper/avropar nya tjänster hos BBM.

9.3 Vardera parten har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om: den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och inte inom 20 dagar vidtar rättelse efter skriftlig anmaning från den första parten; eller den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandlingar, blir föremål för exekutiva åtgärder, inställer sina betalningar, blir föremål för ansökan om företagskonstruktion, träder i likvidation eller eljest kan antas ha kommit på obestånd; eller för det fall en force majeure situation enligt punkten 11 nedan består under längre tid än tre månader.

9.4 För det fall Kunden nyttjar Tjänsten i strid med Avtalet har BBM rätt att omedelbart avstänga Kundens (åtkomst) användning av Tjänsten eller med omedelbar verkan säga upp Avtalet.

10 Force Majeure

10.1 Om uppfyllandet av något av parternas åtaganden enligt Avtalet hindras eller fördröjs på grund av krig, strejk, lockout, brand, översvämning, knapphet på transporter eller energi, myndighets åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller av annan orsak som ligger utanför ifrågavarande parts kontroll, skall nämnda part vara befriad från skadestånd och andra påföljder, förutsatt att parten inom skälig tid informerar motparten om förhållandet. Så snart hindret upphört skall förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

11 Kontaktpersoner

11.1 Kunden skall utse kontaktperson, vilket framgår av Avtalet. Byte av kontaktperson ska skriftligen meddelas BBM.

12 Tillämplig lag

12.1 Avtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

12.2 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta Avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt gällande svensk lag om skiljeförfarande vid tidpunkten för förfarandets påkallande. För obetalda och förfallna fordringar avseende avgifter för Tjänsten eller tvister där tvisteföremålets storlek uppenbarligen inte överstiger 200.000 kronor ska BBM eller Kunden ha rätt att väcka talan vid allmän domstol eller hos kronofogde-myndigheten.

13 Överlåtelse

13.1 Kunden har ej rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter i detta Avtal utan BBM:s skriftliga medgivande.

14 Övrigt

14.1 Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig eller inte kunna genomföras skall detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt med mindre än att ogiltigheten i väsentlig mån påverkar parternas utbyte av eller prestation enligt Avtalet.

14.2 Avtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör om inte andra skriftliga överenskommelser gjorts. Alla muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i Avtalet.

15 Personuppgifter

15.1 Bonnier Business Media är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker med anledning av detta avtal. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med BBM vid var tid gällande personuppgiftspolicy som finns beskriven i sin helhet på https://gdpr.bonniernews.se/personuppgiftspolicy

15.2 Vi anordnar konferenser och event i syfte att skapa en mötesplats för bl a nätverksspridande inom näringslivet.

Om du anmäler dig till en konferens eller ett event som vi anordnar tillsammans med en eller flera av våra partners/sponsorer godkänner du även att dina personuppgifter kommer att användas enligt de särskilda villkor som gäller för deltagandet. Notera att vid anmälan till en konferens eller ett event kan du behöva lämna särskilt känslig information såsom uppgift om specialkost och allergier till oss eller till våra samarbetspartner för bokning och tillhandahållandet av eventet. Vi kommer att behandla dessa uppgifter med stöd av det samtycke som du lämnar till oss i samband med din beställning om att delta i eventet. Notera även att dina kontaktuppgifter kan delas med sponsorer som deltar på eventet.

Villkoren för event och seminarier finns beskriven i sin helhet här »

Villkoren är senast uppdaterade: 2019-06-24