Villkor konferenser

Allmänna villkor för konferensdeltagande och behandling av personuppgifter

Publicerad 2019-01-17

Tillämpning

Dessa Allmänna villkor för konferensdeltagande och behandling av personuppgifter (i det följande ”Villkoren”) gäller mellan anmäld deltagare (”kunden”) och Bonnier Business Media Sweden AB, 556468-8892 (nedan benämnt ”BBM”), vid deltagande och tillhandahållande av BBM arrangerad konferens. Genom att kunden registrerar sig för en konferens bekräftar kunden att han eller hon läst, förstått och godtar bundenhet till Villkoren, inkluderat BBM:s personuppgiftspolicy som utgör en del av Villkoren.

BBM:s åtagande och syftet med konferensen

Konferenser som BBM arrangerar tillhandahålls deltagarna, inräknat kunden, i deras egenskap av näringsidkare eller annars med avseende på deras yrkesprofession.

BBM:s konferenser sponsras av företag som är verksamma inom den bransch som är aktuell eller annars berörs av ämnet för den specifika konferensen. BBM:s åtagande består av att arrangera konferenser som syftar till att dels tillhandahålla kunden en relevant och professionell kunskapsöverföring inom det aktuella ämnesområdet, dels att skapa en plattform för en framtida relation mellan kunden och BBM samt mellan kunden och berörda sponsorer före, under och/eller efter avslutad konferens. BBM ska tillse att relationen mellan å ena sidan kunden och den andra BBM och berörda sponsorer sker via de kontaktvägar/-uppgifter som kunden anger vid anmälan till en konferens.

Konferensens ämne, tidpunkt, sponsorer m m

Vid kundens registrering sker ett val av vilken av BBM:s konferenser kunden väljer att delta vid. På respektive varumärkes sajt finns aktuella uppgifter om konferensens ämnen, talare, tidpunkter för konferensen, platsen där den hålls, medverkande sponsorer m m. BBM är förbehållet rätt att göra ändringar i konferensprogrammet fram till dagen när konferensen äger rum.

Hinder att delta vid konferens

Kundens registrering av deltagande vid BBM:s konferens är bindande. Rätten att delta vid en konferens kan dock överlåtas av kunden till annan person om detta anmäls till BBM innan konferensen äger rum. Sådan person behöver dock, för att få delta vid konferensen, även för egen del bekräfta att han eller hon läst, förstått och godtar bundenhet till Villkoren, inkluderat BBM:s personuppgiftspolicy.

Behandling av personuppgifter

Som en följd av att kunden registrerar sig och tar del av den tjänst som BBM:s konferens utgör, kommer BBM och Bonnierkoncernen att lagra och behandla de personuppgifter som kunden lämnar för att BBM ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal, liksom för marknadsföring, statistik och analys samt för interna administrativa ändamål enligt vad som följer av personuppgiftspolicyn som utgör en del av detta avtal.

Dessa uppgifter använder BBM till namnskylt, deltagarlista och för att kontakta dig med information inför seminariet. BBM och de samarbetspartners som arrangerar eventet tillsammans med BBM kan även komma att använda din mejladress för att skicka erbjudanden till dig, förutsatt att du inte motsätter dig sådan marknadsföring. Du kan ändra den förifyllda informationen i formuläret.

Cookies

Avseende BBM:s och Bonnierkoncernens användning av cookies hänvisas till personuppgiftspolicyn.